Trident on Facebook

Страхування


Придбай страхівку онлайн, не виходячи з дому, скориставшись нашим модулем. Система передбачає оплату карткою та дозволяє роздрукувати страхівку на домашньому принтері.


Козак Мар'яна

менеджер з продажу авіаквитків  та страхування

м. Львів

(032) 2989104

avia3(at)trident.travel

Усі операції відбуваються у захищеному режимі, ми не зберігаємо жодних паролей чи номерів карток.

Оплата страхівок пластиковою карткою - це вигідно та дуже просто.

Купівля страхівок online економить Ваш час та дозволяє здійснювати покупки миттєво.

Для перегляду інформації натисніть на "+"

Показати все / Приховати все

fold faq

Словник по страхуванню для туриста

Аварійний комісар - особа або фірма, що займається встановленням причин, характеру і розміру збитку по застрахованих суднах та вантажах.

Актуарій - фахівець в галузі страхування, що займається розрахунками страхових тарифів.

Асистанс - сервісний диспетчерський центр, що цілодобово здійснює консультацйну й організаційну підтримку страхувальника.

Близькі родичі - батьки, дружина/чоловік, діти в т.ч. всиновлені, рідні брати і сестри.

Бонус-малус - система підвищень і знижок, яка застосовується найчастіше при страхуванні транспортних засобів

Вигодонабувач - юридична або фізична особа, призначена страхувальником для одержання страхового відшкодування або компенсації за договором страхування.

Врегулювання збитків - розрахунок суми збитку, що підлягає відшкодуванню в результаті страхового випадку.

Добровільне страхування - форма страхування, яке здійснюється на підставі добровільно укладеного договору між страховиком і страхувальником згідно правил страхування, розроблених страховиком.

Договір страхування (поліс) - письмова угода між страхуальником і страховиком, відповідно до якого страховик бере на себе зобов'язання здійснити страхове відшкодування у випадку настання страхової події.

Закон про страхування (LAW ) - прийнятий Верховною Радою України 7 березня 1996 року. Регулює вiдносини у сферi страхування i спрямований на розвиток ринку страхових послуг, посилення надiйностi страхового захисту юридичних i фiзичних осiб. Дiя цього Закону не поширюється на державне соцiальне страхування. Документ мiстить 5 роздiлiв (загальнi положення, договори страхування, забезпечення платоспроможностi страховикiв, державний нагляд за страховою дiяльнiстю в Українi, заключнi положення).

Застрахована особа - фізична особа, на користь якої було укладено договір страхування життя і/або здоров'я

Зелена карта - це система міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників зареєстрованих в Україні автомобілів за кордоном, до якої, окрім України, входять усі країни ЄС, Марокко, Туніс, Іран, Ірак, Ізраїль, Турція, а також Білорусь і Молдова.

КАСКО - страхування транспортних засобів (суден, літаків, автомобілів). Не передбачає страхування пасажирів, майна, що перевозиться, відповідальності перед третіми особами.

Медичне страхування (MEDICAL INSURANCE) - вид особистого страхування на випадок втрати здоров'я вiд хвороби або внаслiдок нещасного випадку. М.C. застосовується з метою мобiлiзацiї та ефективного використання коштiв на покриття витрат на медичне обслуговування страхувальникiв. М.C. може мати форми обов'язкового i добровiльного страхування. Договори М.C. укладаються в груповому та iндивiдуальному порядку. Цей документ є гарантiєю отримання медичної допомоги в обсягах i на умовах, визначених чинним законодавством або правилами страхування.

Моторне (транспортне) страхове бюро (МТСБУ) - об'єднання страховиків, яким дозволено займатися страхуванням цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Діяльність МТСБУ спрямована на координацію діяльності своїх членів при здійсненні цього виду страхування та "Зеленої картки", передбаченими міжнародними договорами України щодо зазначеного виду страхування.

Обов'зкове страхування - форма страхування, яка ґрунтується на принципах обов'язковості як для страхувальника, так і для страховика.

Об'єкти страхування - приййняті на страхування: майно власника; відповідальність за збиток, заподіяний стосовно життя, здоров'ю і/або майну третіх осіб; медичні витрати; життя і здоров'я.

Невідкладна пологова допомола - невідкладна медична допомога у випадку ускладнення вагітності та/або загрозах її переривання або загрозі життю та здоров'ю.

Невідкладна стоматологічна допомога - необхідна для зняття болю допомога,яка включає огляд стоматолога, анестезію, рентген, видалення зуба, розкриття кореневих каналів (без лікування, пломбування) постановку тимчасової пломби.

Нещасний випадок (ACCIDENT) - пожежа, дорожньо-транспортна аварiя, катастрофа, отруєння хiмiчними продуктами чи iнша подiя, що спричинила смерть або калiцтво застрахованої особи, пошкодження або знищення застрахованого майна.

Перестрахування - система економічних відносин, відповідно до якої страховик, приймаючи на страхування ризики, частину відповідальності по них передає іншим страховикам з метою створення збалансованого страхового портфеля.

Період страхування - дати початку і закінчення дії договору страхування.

Подвiйне страхування - одночасне повне страхування одного й того самого об'єкта вiд одних i тих самих ризикiв у кiлькох страховикiв, через що страхова сума значно перевищує страхову вартiсть. При виявленнi П C кожний страховик покриває страхувальниковi збиток у межах страхової вартостi об'єкта пропорцiйно до своєї частки в загальнiй страховiй сумi.

Полiс (страховий договiр, страхове свiдоцтво) - письмова угода мiж страхувальником i страховиком, яка засвiдчує, що страховик у разi настання страхового випадку бере на себе зобов'язання виплатити страхову суму або в межах страхової суми вiдшкодувати збиток страхувальниковi чи iншiй особi, зазначенiй у Полісі, за умови сплати страхових платежiв у визначенi строки Поліс має мiстити: назву документа, реквiзити страховика, прiзвище або назву страхувальника, його адресу, перелiк об'єктiв страхування, розмiр страхової суми, перелiк страхових випадкiв, розмiр тарифу, а також страхових платежiв, термiн їх сплати, строк дiї договору, права й обов'язки сторiн, iншi умови, пiдписи сторiн.

Регрес - право страховика на висунення у межах фактично сплаченої страхувальниковi суми вiдшкодування збитку / претензiї до третьої сторони, яка винна у страховому випадку, з метою отримання вiд неї компенсацiї за нанесену шкоду.

Страховий агент - довiрена фiзична або юридична особа, яка вiд iменi i в межах наданих страховиком повноважень робить пропозицiї страхувальнику щодо страхування ризикiв та виконує деякi операцiї по обслуговуванню договорiв страхування. Страхові агенти можуть займатись цiєю дiяльнiстю повний день, або працювати за сумiсництвом. Iнодi страховий агент може виконувати посередницькi доручення кiлькох страховикiв. Страховий агент отримує комiсiю залежно вiд кiлькостi i суми пiдписаних договорiв.

Страхова подія (страховий випадок) - подія, збитки від настання якої покриваються договором страхування.

Сртахова премія (страховий платіж, внесок)- плата страховикові за надання страхового захисту відповідно з договорм страхування.

Страхова сума (ліміт відповідальності) - сума зазначена в договорі страхування, у межах якої страховик зобов'язується здійснити відшкодування.

Страхове відшкодування - механізм фінансової компенсаціїстрахувальникові реально понесених витрат, що може здійснюватись у виді: виплати коштів, ремонту, заміни, відновлення.

Страхова виплата - грошова сума, яка виплачується страховиком, відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку.

Страхування вiд нещасних випадкiв - вид особистого страхування. Традицiйно здiйснюється з метою надання допомоги застрахованим особам у разi тимчасової та постiйної непрацездатностi. Страховим випадком є також смерть застрахованого.

Страхове покриття - перелік ризиків, від яких захищає договір страхуввання.

Страховий захист - сутність зобов'язань страховика, спрямованих на забезпечення вимог страхового продукту.

Страховий збиток - шкода, нанесена страхувальнику внаслiдок страхового випадку.

Страховий ризик - можлива подія, у результаті якої настає, збиток стосовно майна і/або життя, здоров'я.

Страховий тариф - плата страховикові за надання страхового захисту, виражена у відсотках від страхової суми.

Страховик (страхова компанія) - фінансова установа, що має ліцензію на здійснення страхової діяльності.

Страхувальник - фізична або юридична особа, що уклал адоговір страхування зі страховиком (сраховою компанією).

Термін страхування - часовий інтервал, протягом якого діє договір страхування.

Франшиза - визначена частина збитків, що при настанні страхової події, страхувальник оплачує самостійно.

Цивільна відповідальність - відповідальність страхувальника перед третіми особами за той збиток, що може заподіяти їх здоров'ю, життю і/або майну. Цивільна відповідальність може наступити також у випадку здійснення ненавмисного правопорушення

fold faq

Автоцивілка

Цей вид страхування є обов'язковим згідно Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», який набув чинності з 1 січня 2005 року.

Якщо ви маєте поліс ОСЦВ, страхова компанія компенсує збитки третіх осіб, понесені через шкоду, завдану їх майну, життю або здоров'ю, в результаті ДТП, що сталося з вашої вини.

В залежності від особливостей використання ТЗ, ви можете укласти договір одного з трьох типів:

І тип договору - застрахованою вважається відповідальність будь-якої особи, що на законних підставах керує ТЗ, вказаним у полісі.

ІІ тип договору - застрахованою є відповідальність особи, яка використовує будь-який транспортний засіб, типи яких вказано у полісі.

ІІІ тип договору - застрахованими є особи (не більше 5), які на законних підставах керують одним ТЗ, зазначеним в полісі.

Юридичні особи повинні придбати поліс лише на транспортний засіб, незалежно від кількості водіїв. Фізичні особи купують поліс з розрахунку на особу, яка керує транспортним засобом.

Згідно Закону, страхова сума (ліміт відповідальності) за шкоду, заподіяну майну третіх осіб встановлено у розмірі 25 500 грн. на кожен пошкоджений ТЗ (але не більше 5-ти). Обов'язкова безумовна франшиза по майну складає 510 грн. Ліміт відповідальності за заподіяння шкоди життю та здоров'ю третіх осіб - 51 000 грн. на одного потерпілого.

Строк дії договору страхування - від 15 днів до одного року.

 

Вартість страхування ОСЦВ залежить від:

1) типу транспортного засобу (об'єм двигуна, вантажопідйомність, пасажиромісткість);

2) території переважного використання ТЗ;

3) типу договору страхування;

4) кількості та водійського стажу застрахованих осіб;

5) терміну дії полісу;

Якщо ви обираєте умови страхування з франшизою, то частину збитку у розмірі франшизи ви платитимете самостійно, при цьому плата за страхування для вас зменшується.

У випадку вашої причетності до ДТП необхідно:

1) увімкнути аварійну сигналізацію  і встановити знак аварійної зупинки;

2) не переміщати транспортний засіб  і предмети, які мають причетність до пригоди;

3) вжити можливих заходів з метою запобігання чи зменшення подальшої шкоди, посприяти у наданні першої медичної допомоги потерпілим;

4) повідомити про ДТП ДАІ, записати прізвища та адреси очевидців, чекати прибуття працівників міліції;
5) повідомити про настання страхової події у страхову компанію, але не  пізніше 3-х робочих днів;

6) надати інформацію потерпілій особі та працівникам ДАІ: про власника полісу забезпеченого транспортного засобу (прізвище, ім'я, адресу) номер полісу страхування та про страхову компанію.

fold faq

Зелена карта

Якщо ви плануєте виїжджати за кордон на власному автомобілі, вам  необхідно придбати поліс "зелена карта", тобто застрахувати вашу цивільну відповідальність перед третіми особами. "Зелена карта" - це визнаний міжнародними нормами поліс страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів. До системи "зелена карта" входять 44 країни (всі європейські держави, Україна, Росія, Білорусія, а також Ізраїль, Марокко, Туніс, Іран).

Цей документ дає гарантію того, що страхове покриття по даному полісу відповідає мінімальним вимогам країни, до якої ви вирушаєте. "Зелена карта" діє виключно в разі ДТП і служить для того, щоб покрити витрати особи, якій завдано матеріального, фізичного і морального збитку. "Зелену карту" ви можете придбати в будь-якій страховій компанії, яка займається даним видом страхування або у туристичній компанії. "Зелена  карта" продається безпосередньо і на кордоні. Для оформлення такої карти потрібно мати з собою техпаспорт і права. Мінімальний термін дії поліса - 15  днів. Вартість полісу  залежить від строку перебування за кордоном, типу транспортного засобу і країни перебування.

Страхові тарифи встановлені єдині для всіх страхових компаній, і доводяться моторно-транспортним страховим Бюро України. Умови виплат регламентовані законодавством тієї країни, де трапилася дорожньо-транспортна подія. Відповідно до Ухвали Кабінету Міністрів України №333 від 13.03.2002 р., Державному комітету з охорони державного кордону України ставиться в обов'язок контролювати наявність у автовласників, що перетинають кордон України, наявність полісів «Зелена карта», таким чином, виїзд з території України без наявності поліса «Зелена карта» - заборонений.

Ваші дії при настанні ДТП

 1. Зафіксувати місце дорожньо-транспортної пригоди (ДТП);
 2. Викликати поліцію;
 3. Отримати довідку поліції про обставини ДТП;
 4. При вашій вині у ДТП, копія поліса віддається іншому учаснику ДТП (потерпілому);
 5. Повідомити протягом 15-ти днів свою страхову компанію про настання ДТП.

 

Корисні поради

1. Ніколи не віддавайте оригіналу "зеленої карти"  - не маючи її на руках, ви можете не отримати відшкодування збитків згідно поліса . Бажано мати при собі копію поліса, щоб у разі потреби віддати її.

2. Обов'язково запишіть координати другого учасника ДТП і номер його "зеленої карти".

3. При складанні протоколу про ДТП поруч зі своїм підписом напишіть що-небудь на зразок: "Мови не знаю"або "Мову не розумію". Для того щоб той хто має платити не скористався ситуацією і не звинуватив вас у причинах ДТП, краще перестрахуватися.

4. Обов'язково вимагайте копію протоколу і всіх документів, що мають відношення до ДТП. Інакше може статися так, що через яку-небудь формальність вас не випустять із країни, де сталася аварія, до повного з'ясування обставин.

5. Зверніть увагу, "зелена карта" у якої закінчився термін дії - недійсна. Залишаючи країну перебування з такою картою вам буде необхідно купити її на кордоні, оскільки з недійсною картою вас не випустять з країни.

fold faq

Страхування фінансових ризиків

Cтрахування фінансових збитків

внаслідок відміни подорожі за кордон або зміни строків перебування за кордоном

 

ДП ТзОВ СП «Трайдент Консалтінг та Інвестиції» пропонує страхування фінансових ризиків, повязаних із збитками через відмову від туристичної подорожі або дострокового її переривання.

Страхування фінансових ризиків відбувається разом зі страхуванням медичних витрат і нещасних випадків.

Умови страхування

Договір укладається не пізніше ніж за 14 днів до початку туру.

У разі настання страхового випадку Застрахована особа повинна негайно, як тільки йому стане відомо, але не пізніше 24 (двадцяти чотирьох) годин, повідомити:

 • у разі відміни подорожі - Страховика за телефоном 0 800 500 381 з подальшим письмовим підтвердженням у формі заяви на виплату страхового відшкодування;
 • у разі зміни строків перебування за кордоном – Спеціалізовану службу Страховика за телефоном, зазначеним в Додатку №3 до Договору;
 • негайно, як тільки стане відомо, але не пізніше 24 (двадцяти чотирьох) годин, повідомити відповідні компетентні органи, - у разі, якщо цей випадок вимагає втручання компетентних органів;
 • надати Страховику всю доступну інформацію i документацію, яка дозволить йому розслідувати і встановити факт, причини і обставини настання страхового випадку, визначати розмір збитку;
 • забезпечити лікарю-експерту Страховика можливість проведення медичного огляду, обстеження, забору аналізів - у разі виникнення у Страховика сумнівів щодо стану здоров'я Застрахованої особи, подорожуючої особи чи близьких родичів Застрахованої особи/подорожуючої особи;
 • використовувати всі можливі заходи для запобігання витрат та відновлення подорожі (зокрема, але не виключно, використовувати можливість оскарження відмов в оформленні візових документів, можливість заміни квитків на іншу дату, вид транспорту, класу подорожі, готелю тощо).

Застрахована особа (у випадку смерті - її спадкоємець) зобов’язана надати Страховику протягом 30 (тридцяти) календарних днів після настання страхового випадку/повернення з подорожі або закінчення лікування, або прийняття спадщини всі необхідні документи для прийняття рішення про виплату страхового відшкодування, зазначені в п.8.1 Договору.

У випадку недотримання строків повідомлення Застрахована особа повинна обґрунтувати це у письмовій формі, на вимогу Страховика.

Витяг з Генерального договору добровільного страхування фінансових збитків внаслідок відміни подорожі за кордон або зміни строків перебування за кордоном:

4. ПЕРЕЛІК СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ

4.1. За умовами цього Договору страховими ризиками є:

4.1.1. раптові непередбачені події, що призвели до понесення Застрахованою особою фінансових збитків внаслідок відміни оплаченої туристичної подорожі за кордон з наступних причин:

4.1.1.1. смерті, раптового розладу здоров’я або травми Застрахованої особи та/або подорожуючої особи;

4.1.1.2. смерті, раптового розладу здоров’я або травми близького родича Застрахованої особи/подорожуючої особи чи близького родича чоловіка/дружини Застрахованої особи;

4.1.1.3. неотримання Застрахованою особою та/або подорожуючою особою в’їзної візи за умови своєчасного подання документів, необхідних для отримання візи, оформлених відповідно до вимог консульства країни, до якої планується здійснити подорож, та таких, що містять достовірну інформацію;

4.1.1.4. обов’язкової участі Застрахованої особи та/або подорожуючої особи в судовій справі, що відбудеться у строк здійснення подорожі за кордон, в якому Застрахована особа/подорожуюча особа приймає участь за рішенням (постановою, ухвалою) суду, якщо така справа була порушена та така постанова суду була прийнята після дати початку строку дії Договору страхування відносно Застрахованої;

4.1.1.5. пошкодження, знищення чи втрати майна Застрахованої особи та/або подорожуючої особи після дати початку строку дії Договору відносно Застрахованої особи внаслідок: пожежі, вибуху, влучення блискавки, стихійних лих, впливу води або інших рідин з водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем, з сусідніх приміщень, систем пожежогасіння, протиправних дій третіх осіб - за умови, якщо таке заподіяння шкоди об’єктивно перешкоджає здійсненню Застрахованою особою/подорожуючою особою запланованої подорожі;

4.1.1.6. спізнення на рейс із України для здійснення оплаченої подорожі у зв‘язку із нещасним випадком, що стався із Застрахованою особою або  подорожуючою особою, дорожньо-транспортною пригодою чи поломкою транспортного засобу, на якому Застрахована особа/подорожуюча особа прямувала до аеропорту (вокзалу), і яка унеможливлює здійснення подорожі.

4.1.2. раптові непередбачені події, що призвели до понесення Застрахованою особою фінансових збитків внаслідок зміни строків перебування за кордоном, а саме:

4.1.2.1. дострокового повернення Застрахованої особи з-за кордону, рекомендованого лікарем, у зв’язку із травмою чи раптовим розладом здоров’я Застрахованої особи та/або подорожуючої особи;

4.1.2.2. дострокового повернення Застрахованої особи з-за кордону у зв’язку зі смертю, травмою або раптовим розладом здоров'я  близького родича Застрахованої особи/подорожуючої особи, подорожуючих разом з нею близьких родичів чоловіка/дружини;

4.1.2.3. затримки з поверненням Застрахованої особи із-за кордону після закінчення строку подорожі з причини смерті, нещасного випадку або хвороби подорожуючих разом з нею близьких родичів, чи інших осіб, що разом із Застрахованою особою здійснювали туристичну подорож;

4.1.2.4. затримки з поверненням Застрахованої особи та/або подорожуючої особи із-за кордону після закінчення строку подорожі внаслідок стихійного лиха, заворушень, терористичних актів, епідемій на території дії Договору, якщо уряд країни перебування видав застереження щодо поїздок та/або перебування у відповідній країні чи регіоні,якщо такі обставини виникли під час подорожі;

4.1.2.5. спізнення на рейс до наступного пункту подорожі або в Україну у зв’язку із нещасним випадком, що стався із Застрахованою особою або подорожуючою особою, дорожньо-транспортною пригодою чи поломкою транспортного засобу, на якому Застрахована особа/подорожуюча особа прямувала до аеропорту (вокзалу), і яка унеможливлює здійснення подорожі, при умові, що були виконанні всі вимоги та рекомендації перевізника, який здійснює перевезення, щодо порядку та строку виїзду;

4.1.2.6. затримки регулярного рейсу на чотири і  більше годин, якщо перевізником не надано альтернативного транспорту на протязі цього часу.

4.2. Страховим випадком є факт понесення Застрахованою особою фінансових збитків внаслідок дії страхових ризиків, визначених у п.4.1. Договору.

4.3. Страховий захист поширюється на страхові випадки, які настали в період дії Договору по відношенню до Застрахованої особи.

5.   ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ  ВИПАДКІВ ТА ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ

5.1. Страховик не відшкодовує збитки, заподіяні внаслідок:

5.1.1. участі Застрахованої особи та/або подорожуючої особи у війні (оголошеній або неоголошеній), військових та бойових діях, повстаннях, громадських заворушень, бунтах, революціях, страйках, порушеннях громадського порядку, у будь-якому терористичному акті, військовому перевороті або у спробі узурпації влади, при вчиненні заколоту;

5.1.2. ядерного вибуху, впливу радіації; раптового погіршення екологічної ситуації з причини радіаційного, хімічного та бактеріологічного забруднення навколишнього середовища;

5.1.3. епідемій, карантину, крім випадків, коли ці ризики покриваються за п.4.1.2.4. Договору;

5.1.4. недотримання Застрахованою особою та/або подорожуючою особою вимог щодо обов’язкових вакцинацій та щеплень;

5.1.5. укладання договору на туристичне обслуговування чи іншого правочину, що засвідчує умови здійснення туристичної подорожі, з порушенням вимог чинного законодавства щодо порядку його укладення;

5.1.6.  навмисних дій Страхувальника (Застрахованої особи/подорожуючої особи), спрямованих на настання страхового випадку;

5.1.7.   протиправних дій Страхувальника (Застрахованої особи / подорожуючої особи), спрямованих на настання страхового випадку, в тому числі, зловмисної домовленості

Страхувальника/Застрахованої особи/ подорожуючої особи з зацікавленими третіми особами;

5.1.8. вагітності Застрахованої особи та/або подорожуючої особи, близької родички Застрахованої особи/подорожуючої особи або будь-якого розладу здоров'я, пов'язаного з вагітністю незалежно від строку вагітності;

5.1.9. важких хронічних захворювань системи кровообігу, нервової системи, головного мозку, печінки, нирок, легенів, онкологічних захворювань, психічних захворювань, депресії, епілепсії у Застрахованої особи, її близького родича, близького родича чоловіка / дружини Застрахованої особи, подорожуючої особи, її близького родича;

5.1.10. раптового розладу здоров’я або травми Застрахованої особи (її близького родича, близького родича чоловіка/дружини Застрахованої особи), подорожуючої особи (її близького родича), що не перешкоджають здійсненню подорожі;

5.1.11. спроби скоєння або скоєння Застрахованою особою (її близьким родичем, близьким родичем чоловіка/дружини Застрахованої особи), подорожуючою особою (її близьким родичем) самогубства, умисного заподіяння собі тілесних пошкоджень (за винятком випадків, коли особу було доведено до такого стану протиправними діями третіх осіб), що призвело до настання страхового випадку;

5.1.12. вживання Застрахованою особою (її близьким родичем, близьким родичем чоловіка/дружини Застрахованої особи), подорожуючою особою (її близьким родичем) наркотичних, токсичних речовин, медичних препаратів без призначення лікарем, алкоголю і його сурогатів, перебування у стані наркотичного, алкогольного, токсичного сп’яніння;

5.1.13. хвороб, які є наслідком вживання алкоголю, наркотиків, токсичних речовин, ліків, що не призначені лікарем (самолікування);

5.1.14. нараження Застрахованої особи/подорожуючої особи на невиправданий ризик, свідому небезпеку (за винятком рятування життя);

5.1.15. керування Застрахованою особою (її близьким родичем, близьким родичем чоловіка /дружини Страхувальника), подорожуючою особою (її близьким родичем) будь-яким транспортним засобом (автомобілем, мотоциклом, моторним човном тощо) у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння або керування третьою особою, яка знаходиться у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння або не має права на керування таким транспортним засобом, зокрема, відповідної категорії;

5.1.16. польоту Застрахованої особи/подорожуючої особи на літальному апараті, управління ним, крім випадку польоту в якості пасажира на літаку цивільної авіації, що керується професійним пілотом; польоту на безмоторних чи суперлегких літальних апаратах, моторних планерах, а також стрибків з парашутом або іншими засобами;

5.1.17. виконання Застрахованою особою/подорожуючою особою будь-якого виду небезпечної роботи, занять професійним або аматорським спортом, такими як: альпінізм, підводне плавання, спелеологія, стрибки у воду, занять зимовими видами спорту, участь в змаганнях, автогонках, мотоциклетний спорт, тощо;

5.1.18. служби Застрахованої особи/ подорожуючої особи у будь-яких державних, правоохоронних органах, збройних силах і формуваннях;

5.1.19. неправильного оформлення паспорту, проїзних документів, туристичного ваучеру та інших документів Застрахованої особи/подорожуючої особи;

5.1.20. недотримання вимог консульських служб до оформлення віз для здійснення подорожі за кордон;

5.1.21. ліквідації туристичного оператора або відсутності туристичного оператора за відомою Страховику адресою;

5.1.22. невиконання або неналежного виконання зобов’язань туристичним оператором/агентом;

5.1.23. порушення Застрахованою особою та/або подорожуючою особою правил в’їзду країни, до якої здійснюється подорож;

5.1.24. рішення консульської установи про відмову у видачі Застрахованій особі та/або подорожуючій особі в’їзної візи при наявності отриманих нею раніше відмов консульських установ незалежно від дати такої попередньої відмови, а також консульської установи держави, яка прийняла рішення про відмову;

5.1.25. дії обставин, що були відомі чи повинні були бути відомими Страхувальнику до початку дії Договору відносно Застрахованої особи.

5.2. За цим Договором не відшкодовуються: моральна шкода, упущена вигода, курсова різниця, штрафи, пеня та інші фінансові санкції, пред’явлені Страхувальнику / Застрахованій особі у зв’язку з настанням страхового випадку, збитки Застрахованої особи внаслідок скасування подорожі, якщо така подорож була протипоказана Застрахованій особі/подорожуючій особі за станом здоров’я; збитки Застрахованої особи внаслідок відміни подорожі, якщо така подорож не була нею оплачена; витрати, понесені коли подорож була з наміром отримати лікування.

5.3. Відповідальність Страховика не поширюється на помилки, допущені консульськими службами, транспортними компаніями, туристичними фірмами, безпосередньо Застрахованою

особою/подорожуючою особою та іншими юридичними чи фізичними особами, які мають відношення до підготовки, організації та проведення подорожі.

8. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ

8.1. Страховик здійснює виплату страхового відшкодування на підставі наступних документів:

8.1.1.  заяви про настання страхового випадку з описом обставин його настання за встановленою Страховиком формою;

8.1.2. Сертифікату та Ваучера;

8.1.3. закордонного паспорта (або дитячого проїзного документа) Застрахованої особи з відмітками прикордонного контролю;

8.1.4. документа, що посвідчує особу - отримувача страхового відшкодування (копія паспорта - всі сторінки, що містять інформацію);

8.1.5. довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

8.1.6. договору на туристичне обслуговування чи іншого правочину, що засвідчує умови здійснення туристичної подорожі;

8.1.7. документів, що підтверджують факт оплати туру Застрахованою особою;

8.1.8. документів транспортних підприємств, консульств, готелю та інших організацій, послуги яких були замовлені та оплачені для Застрахованої особи, якщо це не відображено в договорі на туристичне обслуговування;

8.1.9. документів, що підтверджують повернення туристичним оператом/агентом Застрахованій особі частини суми грошових коштів згідно з договором на туристичне обслуговування (акту про повернення коштів та видаткового касового ордеру) чи інших правочинів, що засвідчують умови здійснення туристичної подорожі;

8.1.10. документів транспортної компанії, консульства, готелю та інших установ, послугами яких користувалась Застрахована особа для організації подорожі за кордон, що підтверджують наявність збитків, пов’язаних з ануляцією проїзних документів, відмовою від заброньованого у готелі номера тощо;

8.1.11.  документів, необхідних для встановлення обставин страхового випадку і розміру збитків, а саме:

8.1.11.1. при неможливості здійснити подорож за кордон внаслідок смерті, раптового розладу здоров’я Застрахованої особи, подорожуючої особи, близького родича Застрахованої особи/подорожуючої особи, близького родича чоловіка/дружини  Застрахованої особи - медичного висновку про захворювання або травму із приписом про заборону здійснення туристичної подорожі, нотаріально завіреної копії свідоцтва про смерть, документів, що підтверджують родинний зв’язок Застрахованої особи/подорожуючої особи та її близького родича або близького родича чоловіка/дружини  Застрахованої особи;

8.1.11.2. при відмові Застрахованій особі, подорожуючій особі  консульської установи у видачі в’їзної візи – оригіналу закордонного паспорту із штампом про відмову у видачі візи та/або офіційний документ консульської установи, який підтверджує факт відмови у видачі візи;

8.1.11.3. при неможливості здійснити подорож за кордон внаслідок обов’язкової участі Застрахованої особи, подорожуючої особи у судовому розслідуванні за постановою суду - завіреної судом судова повістка та ухвала (постанова) про порушення провадження у справі;

8.1.11.4. у разі неможливості здійснити подорож через пошкодження, знищення чи втрату майна Застрахованої особи та/або подорожуючої особи – довідки компетентних органів, залежно від характеру страхового випадку (правоохоронних органів, органів пожежного нагляду, МНС, аварійних служб, житлово-комунальних служб, центру гідрометеорології тощо), які підтверджують факт настання страхового випадку та розмір збитків; перелік пошкодженого або знищеного майна із зазначенням його вартості; документів, що підтверджують право використання майна на законних підставах; копії постанови про порушення кримінальної справи (згідно з чинним законодавством України) – у випадку настання страхового випадку внаслідок протиправних дій третіх осіб;

8.1.11.5.  у разі спізнення на рейс/затримки регулярного рейсу:

8.1.11.5.1.  у зв‘язку із нещасним  випадком, дорожньо-транспортною пригодою чи поломкою транспортного засобу – довідки медичної установи; довідки з ДАІ (міліції) про обставини ДТП; документів, що підтверджують родинний зв’язок Застрахованої особи та її близького родича;

8.1.11.5.2.  у зв’язку із затримкою регулярного рейсу – довідка від перевізника про затримку регулярного рейсу більш ніж на 4 годин та неможливість надання альтернативного виду транспорту.

8.1.11.6. у випадку необхідності дострокового повернення Застрахованої особи з-за кордону у зв’язку із травмою чи раптовим розладом здоров’я Застрахованої особи, чи у зв’язку зі смертю, травмою або раптовим розладом здоров'я близьких родичів Застрахованої особи, подорожуючих разом з нею близьких родичів чоловіка/дружини чи інших осіб, що разом із Застрахованою особою здійснюють туристичну подорож - медичного висновку про захворювання або травму з рекомендацією про припинення подорожі, нотаріально завіреної копії свідоцтва про смерть; документів, що підтверджують родинний зв’язок Застрахованої особи та її близького родича;

8.1.11.7. у випадку затримки з поверненням Застрахованої особи з-за кордону після закінчення строку подорожі з причин смерті, нещасного випадку або хвороби подорожуючих разом з нею близьких родичів чи інших осіб, що разом із Застрахованою особою здійснювали туристичну подорож - медичного висновку про захворювання або травму, нотаріально завіреної копії свідоцтва про смерть; документів, що підтверджують родинний зв’язок Застрахованої особи та її близького родича;

8.1.11.8.  у випадку стихійного лиха, заворушення, терористичних актів, епідемій – документу, виданого Міністерством закордонних справ України або іншим уповноваженим  органом, що підтверджує факт настання цих подій;

8.1.12. документи, наявні у Застрахованої особи, необхідні для реалізації Страховиком права вимоги до особи, відповідальної за заподіяний збиток.

8.2. З урахуванням обставин настання страхового випадку Страховик має право вимагати додаткові документи, що підтверджують факт, обставини страхового випадку та розмір витрат.

8.3. При відсутності у Застрахованої особи документів, зазначених в п. 8.1 Договору, Страховик залишає за собою право надсилати офіційні запити для з'ясування причин, обставин випадку і дійсного розміру понесених Застрахованою особою збитків.

8.4.    Документи, необхідні для здійснення виплати страхового відшкодування, надаються Страховику у формі оригінальних або нотаріально завірених примірників чи простих копій, за умови надання Страховику можливості звірки цих копій з оригінальними примірниками документів. Усі документи повинні бути розбірливо написані або надруковані на бланках, мати відповідні печатки та підписи, а також назву, адресу та контактний телефон установи (організації), що видала документ.

8.5. Розмір збитку встановлюється на підставі документів, що підтверджують факт, причини, обставини настання страхового випадку та розмір збитків.

8.6. Розмір страхового відшкодування визначається в межах страхової суми та не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнала Застрахована особа:

8.6.1. у разі відміни подорожі – виходячи з витрат, яких зазнала Застрахована особа у зв'язку із відміною подорожі за кордон, в межах встановленої цим Договором страхової суми. Остаточний розмір страхового відшкодування складає різницю між фактично понесеними витратами Застрахованої особи на придбання туристичних послуг та/або проїзних документів і повернутою сумою туристичним оператором /агентом за придбані туристичні послуги та/або за проїздні документи;

8.6.2. у випадку дострокового повернення Застрахованої особи із-за кордону - виходячи з витрат, яких зазнала Застрахована особа, при її достроковому поверненні із закордонної подорожі, в межах встановленої Договором страхування страхової суми. Розмір страхового відшкодування визначається, виходячи із вартості дня перебування у подорожі і кількості невикористаних днів подорожі. Вартість дня перебування у подорожі визначається на підставі довідки туристичного оператора/агента.

При цьому відшкодовуються витрати на придбання проїзних документів економічного класу, передачу Страховику разового термінового повідомлення (телефоном, факсом

телеграмою), а також відшкодовується підтверджена туристичним оператором/агентом – організатором подорожі вартість проживання в готелі за невикористану частину строку перебування за кордоном згідно з договором на туристичне обслуговування чи іншим правочином, що засвідчує умови здійснення подорожі. Витрати на придбання проїзних документів відшкодовуються тільки за умови, що початковий проїзний документ не підлягає заміні. При переоформленні проїзних документів Страховик відшкодовує документально підтверджені витрати, що пов’язані з таким переоформленням.

8.6.3. у випадку затримки з поверненням Застрахованої особи з-за кордону – виходячи з витрат, яких зазнала Застрахована особа внаслідок затримки її повернення з-за кордону після закінчення строку подорожі, в межах зазначеної в Договорі страхування страхової суми. При цьому, відшкодовуються витрати на проживання Застрахованої особи в готелі категорії не більше 3 (три) зірки та у строк, що не перевищує 5 (п’яти) календарних днів, придбання проїзних документів економічного класу, передачу Страховику разового термінового повідомлення (телефоном, факсом, телеграмою). Витрати на придбання проїзних документів відшкодовуються тільки за умови, що початковий квиток заміні не підлягає. При переоформленні проїзних документів Страховик відшкодовує документально підтверджені витрати, що пов’язані з переоформленням проїзних документів.

8.6.4. у випадку спізнення на рейс/затримки регулярного рейсу до наступного пункту подорожі - компенсація обґрунтованих витрат на проживання, харчування і проїзд до іншого аеропорту (вокзалу) для продовження поїздки чи до місця призначення в Україні у сумі, що не перевищує еквівалент 200 EURO, на Застраховану особу/подорожуючу особу.

8.7. У разі, коли страхова сума становить певну частку вартості туру, страхове відшкодування виплачується у такій же частці від визначених по страховій події збитків.

8.8. Остаточний розмір страхового відшкодування встановлюється після відрахування із суми збитків, що підлягають відшкодуванню за Договором, франшизи та сум, що одержані Страхувальником (Застрахованою особою) від винних осіб в рахунок відшкодування збитків по страховому випадку, а також сум, повернутих туристичним оператором /агентом за туристичний пакет та/або за проїздні документи.

8.9. Страховик приймає рішення про виплату чи відмову у виплаті страхового відшкодування протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання останнього з переліку документів, що підтверджують настання страхового випадку і розмір збитків, та у разі прийняття рішення про виплату в цей же строк складає страховий акт.

8.10. Страховик здійснює виплату страхового відшкодування протягом 10 (десяти) робочих днів з дня прийняття рішення про виплату страхового відшкодування.

8.11. Про відмову у виплаті страхового відшкодування або про прийняття рішення про відкладення строку прийняття рішення про виплату Страховик письмово повідомляє Страхувальника (Застраховану особу) не пізніше 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з викладенням мотивації прийняття рішення або обгрунтуванням причин відмови.

8.12. Страхова виплата здійснюється в національній валюті України безготівковим перерахуванням, поштовим переказом на банківський рахунок одержувача, готівкою через касу Страховика або іншим шляхом згідно з чинним законодавством, зазначеним її одержувачем у заяві про виплату.

8.13.  Днем виплати страхового відшкодування вважається день списання коштів з поточного рахунку Страховика або дата видачі готівкових коштів через касу Страховика.

8.14. Після виплати страхового відшкодування страхова сума зменшується на суму здійсненої виплати. Страховик не несе відповідальність і не відшкодовує ту частину збитків, що перевищує страхову суму (відповідний ліміт відповідальності) по Застрахованій особі.

8.15. У випадку отримання Страхувальником (Застрахованою особою) відшкодування збитку від особи, відповідальної за заподіяний збиток, він зобов'язаний протягом 10 (десяти) робочих днів повернути Страховику отримане страхове відшкодування. Якщо збиток відшкодовано частково і відшкодована сума менша від належного страхового відшкодування, то страхове відшкодування виплачується, враховуючи суму, отриману Страхувальником від особи, відповідальної за заподіяний збиток, у розмірі різниці.

8.16. Якщо після виплати страхового відшкодування виявляться такі обставини, що повністю або частково позбавляють Страхувальника (Застраховану особу, Вигодонабувача) права на його отримання, Страхувальник (Застрахована особа, Вигодонабувач) зобов'язаний повернути Страховикові виплачене страхове відшкодування (або відповідну його частину) протягом 10 (десяти) робочих днів з дня виявлення таких обставин.

8.17. До Страховика, який виплатив страхове відшкодування, переходить у межах фактичних затрат право вимоги, яке Страхувальник (Застрахована особа) має до особи, відповідальної за заподіяний збиток.

8.18. Якщо збиток, який підлягає виплаті за Договором, може бути відшкодовано також за іншим договором (договорами) страхування, Страховик несе відповідальність тільки пропорційно своїй частці від сукупного розміру страхових сум за усіма чинними договорами страхування щодо цього предмета Договору.

ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ

9.1. Підставою для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування є:

навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір, встановлюється відповідно до чинного законодавства України;

вчинення Страхувальником-фізичною особою  або іншою особою, на користь якої укладено Договір, умисного злочину,  що призвів до настання страхового випадку;

подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет Договору або про факт настання страхового випадку;

отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від особи, винної у їх заподіянні;

несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку або надання заяви без поважних на це причин або створення Страховику перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

невиконання Страхувальником (Застрахованою особою) своїх обов’язків за Договором;

невиконання або порушення вказівок Страховика чи Спеціалізованої Служби Страховика, якщо такі були надані;

відмова Страхувальника (Застрахованої особи/подорожуючої особи/близького родича Застрахованої особи або подорожуючої особи) від обстеження або експертизи, призначеної Страховиком з метою підтвердження факту та обставин настання страхового випадку та розміру витрат;

інші випадки, передбачені законом.

fold faq

Медичне страхування

Медичне страхування та страхування від нещасних випадків

 

Обов'язковими складовими кожної програми туристичного страхування для виїжджаючих за кордон є:

 • медичне страхування, що передбачає оплату та організацію медичної допомоги у випадку гострого захворювання, загострення хронічного захворювання, травми, отруєння, іншого наслідку нещасного випадку;
 • страхування від нещасних випадків, що передбачає страхову виплату при тимчасовій втраті працездатності, інвалідності або смерті під час перебування за кордоном.

 

Вартість страхового поліса залежить від:

 • періоду дії полісу;
 • території страхування;
 • переліку витрат, що покриваються;
 • розміру страхової суми, яка встановлюється виходячи з вимог країни перебування та побажань замовника;
 • мети перебування (активний відпочинок, заняття професійним спортом, фізична праця);
 • віку Застрахованої особи;

Для того, щоб оформити поліс медичного страхування та страхування від нещасних випадків з собою необхідно мати лише закордонний паспорт.

Туристична компанія «Трайдент» пропонує туристам медичне страхування та страхувння від нещасних випадків страхової компанії «Універсальна» та «Європейське туристичне страхування».

 

 

Витрати, які покриває Страховик по полісу Програми Tourist:

 • раптове захворювання Застрахованої особи;
 • тілесні ушкодження і/або розлад здоров'я внаслідок нещасного випадку;
 • амбулаторне лікування у медичному закладі;
 • стаціонарне лікування у медичному закладі;
 • смерть Страхувальника, внаслідок раптового захворювання або нещасного випадку;
 • медичні перевезення;
 • репатріація (організація та оплата вартості послуг з транспортування тіла);
 • невідкладна стоматологічна допомога в межах 50-100 євро;
 • допологову допомогу до 28 місяців вагітності;
 • телефонні розмови пов'язані з страховим випадком.

 

При настанні страхової події (нещасного випадку, захворювання) Застрахованій особі або її представнику необхідно негайно, як тільки це стане можливим, проте не пізніше 24 годин з моменту настання події, звернутись у Міжнародну асистанську компанію за телефонами, які вказані у вашому договорі страхування.

 

Звертаючись, повідомте будь-ласка наступні дані:

1. прізвище та ім'я Застрахваної особи;

2. назву страхової компанії, серію і номер даного договору страхування;

3. дату початку та закінчення дії договору страхування;

4. обставини та зміст події, характер необхідної допомоги;

5. місце знаходження Застрахваної особи, контактний телефон та адресу;

6. назву і адресу лікувального закладу, якщо допомогу вже надали чи почали надавати.

 

Якщо у застрахованого не було змоги зателефонувати до асистуючої компанії, срахова компанія відшкодує без дзвінка в асистанс витрати на медичну допомогу, що не перевищують 100 євро. В даному  випадку Застрахована особа має зібрати оригінали документів, які підтверджують витрати (рахунок на медикаменти, чек про оплату рахунку,  довідку про нещасний випадок та/або детальний медичний рапорт про захворювання або обставини випадку) також зобов'язана повідомити про настання страхової події не пізніше 30 календарних днів після дати настання страхової події.

Корисні поради туристу

1) Перед тим, як купувати туристичний поліс, уважно прочитайте договір страхування та ознайомтесь з умовами страхування, які вам пропонує страхова компанія.

2) Поцікавтеся, з якою компанією-асистансом співпрацює страховик.

3) Якщо збираєтеся займатися екстремальними видами спорту, повідомте про це страховика, адже коли страхівка не буде включати в себе надбавки «спорт» то страхова не буде покривати медичні витрати пов'язані з страховим випадком, що трапився під час заняття спортом .

4) Запишіть телефонний номер асистансу та номер страхового полісу в записну книжку або мобільний телефон і завжди носіть біля себе.

5) Важливо, щоб страхівка покривала витрати на телефонний зв'язок, тобто повертала кошти на телефонні розмови пов'язані із страховим випадком.

6) Пам'ятайте, при настанні страхового випадку, потрібно якомога швидше повідомити страхову (не пізніше 24 годин з моменту настання події). Якщо ви самостійно оплачували рахунки то після повернення на Україну подавайте страховику заяву та документи на страхову виплату, але не пізніше 30 календарних днів після дати настання страхової події.

7) Для того, щоб отримати оперативну допомогу при настанні страхової події, необхідно слідкувати за тим, щоб поліс страхування завжди був при вас. Якщо ви залишили поліс страхування у готелі, а самі пішли у місто або на екскурсію під час якої з вами трапився нещасний випадок, тоді ви самостійно звертаєтеся до медичного закладу по допомогу й оплачуєте послуги готівкою, зберігаючи при цьому всі чеки, що підтверджують оплату медпослуг.

8) Обов'язково зберігайте оригінали таких документів як: рецепт від лікаря, довідку з діагнозом, рахунок на купівлю медикаментів, чек, роздруківку телефонних розмов.

9) Поліс зазвичай складається з трьох самокопіюючих сторінок. Перший корінець страхівки завжди зберігайте у себе, щоб не залишитись без відшкодування збитків.

Увага!

Ваш браузер застарів, для коректного відображення сторінки встановіть нову версію браузера.

FireFox >>> Opera >>> Google Chrome >>> Internet Explorer >>>

закрити